News

คุณ Osamu Sudo รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และตัวแทนจาก บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมพิธีเปิดงาน Optimization with Smart Design - Manufacturing for Green & Sustainability ณ สถาบันไทย เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

บริษัท อมตะ ฟาซิลตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับนักเรียน โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดารินทิพย์ ทิวารุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) ขึ้นกล่าวเปิดพิธี 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย" และ ชี้แจงหลักเกณฑ์โครงการการจัดการกากอุตสาหกรรม ฯ ประจำปี 2567

จัดประชุมชี้แจงแผนป้องกันน้ำท่วมประจำปี  2567 ให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร อมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จับมือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยในยุค Thailand 4.0

อมตะซิตี้ ระยองจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหล และเพลิงไหม้) ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การประสานงาน การแถลงข่าว การใช้อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภายในและชุมชนโดยรอบนิคมฯ

อมตะซิตี้ ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหล และเพลิงไหม้) ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การประสานงาน การแถลงข่าว การใช้อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภายในและชุมชนโดยรอบนิคมฯ

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องการปรับปรุงและการพัฒนาต่างๆ ในด้าน สถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอาคารและก่อสร้าง การวางแผนเมืองรวมไปถึงการบริหารจัดการการออกแบบล้วนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มุ่งไปสู่การพัฒนาทียั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของเมืองทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานที่จัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และความเป็นอยู่อัจฉริยะ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และงาน Building and Architect Thailand 2024

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะจัดการประชุมในเรื่องแผนป้องกันน้ำท่วม นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ประจำปี 2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินการและแผนในการทำงานของทางอมตะฯ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ตึกอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์  

พร้อมเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เรียนครบจบใน 1 วัน รวมวิธีการใช้Dashboard/Report และวิเคราะห์ข้อมูล

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าอมตะคาร์บอนนิวทรัล (ACNN): ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับ งานสัมมนาการปฏิบัติงานความปลอดภัยให้สอดคล้องตามกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ผู้บริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ปาตังคะโร หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2 คุณสมเกียรติ แสงเพิ่ม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมแห่งประเทศไทย นายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด พร้อมเดินหน้าโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Rooftop & Solar Car Park หนุนเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าในนิคม ผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์ครบวงจรบนพื้นที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีและระยอง 

Carbon Emission Platform Workshop : Greenovation Gateway ที่จัดขึ้นโดย บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท รูทคลาวด์เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จำกัด และบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ตัวแทนสถานประกอบการในนิคมฯ มีความรู้ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจก

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โครงการ “การจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน AMATA Best Waste Management Awards” เป็นกิจกรรมประจำปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำหลักการจัดการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle principle) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ

Mr. Osamu Sudo รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต  “Automation & Robotic Day 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2024 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีนายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยงานนี้เป็นการแสดงเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีประธานในพิธี ส่งต่อความรู้และปลูกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย โดยนำทีมงานวิทยากรจากทีมป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Suan Chon Amata City Charity Run 2024 สมัครได้แล้ววันนี้

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด นำโดยคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท รูทคลาวด์เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จำกัด และ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง

สำนักงานนิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี, องค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,จับมือ AFS และภาคี แถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายอมตะคาร์บอนนิวทรัล (Amata Carbon Neutral Network : ACNN)และการจัดงาน ACNN forum 2023 พร้อมเสริมทัพเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย(TCNN) เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" แก่สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับองค์กร เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Secutech Thailand 2023 และ Thailand Building Fair 2023งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคาร และ งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้