ข่าวสาร

ปี 2567

โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่บริเวณ นิคม อมตะซิตี้ ชลบุรี

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะจัดการประชุมในเรื่องแผนป้องกันน้ำท่วม นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ประจำปี 2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินการและแผนในการทำงานของทางอมตะฯ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุม A300 สถาบันไทย เยอรมัน ชั้น 3  

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าอมตะคาร์บอนนิวทรัล (ACNN): ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

อมตะซิตี้ ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหล และเพลิงไหม้) ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การประสานงาน การแถลงข่าว การใช้อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภายในและชุมชนโดยรอบนิคมฯ

อมตะซิตี้ ระยองจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหล และเพลิงไหม้) ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การประสานงาน การแถลงข่าว การใช้อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภายในและชุมชนโดยรอบนิคมฯ

Carbon Emission Platform Workshop : Greenovation Gateway ที่จัดขึ้นโดย บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท รูทคลาวด์เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จำกัด และบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ตัวแทนสถานประกอบการในนิคมฯ มีความรู้ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจก

Mr. Osamu Sudo รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต  “Automation & Robotic Day 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2024 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีนายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยงานนี้เป็นการแสดงเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ปี 2566

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Carbon Talk 2023 - การเปลี่ยนผ่านสู่บริษัทคาร์บอนต่ำและการเตรียมการสำหรับ CBAM” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายหน่วยงาน ร่วมให้การบรรยาย อาทิเช่น บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด, บริษัท ยูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และ Rootcloud Technology Singapore

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด นำโดยคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท รูทคลาวด์เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จำกัด และ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง

ร่วมมือจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (องค์การมหาชน) ที่มีขอบข่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่นิคมฯ ภายใต้แนวความคิด Smart City : Safety with Well-Being at Work

สำนักงานนิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี, องค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,จับมือ AFS และภาคี แถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายอมตะคาร์บอนนิวทรัล (Amata Carbon Neutral Network : ACNN)และการจัดงาน ACNN forum 2023 พร้อมเสริมทัพเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย(TCNN) เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" แก่สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับองค์กร เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

ปี 2565

รางวัลการจัดการขยะอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน (AMATA Best Waste Management Awards)” เป็นกิจกรรมประจำปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำหลักการจัดการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle principle) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ

สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรตามแนวคิดวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของลูกจ้าง พนักงานในนิคมอุตสาหกรรม และสถาน ประกอบการขนาดใหญ่ มุ่งเป้าใหญ่ ลดตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงครึ่งหนึ่ง ‘50BY30’ ได้ (A New Target for Decade ofSDG Action for Road Safety)

ปี 2564

รางวัลการจัดการขยะอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน (AMATA Best Waste Management Awards)” เป็นกิจกรรมประจำปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำหลักการจัดการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle principle) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ

อมตะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนสมาร์ทโมบิลิตี้ บริการรถโดยสารพลังงานสะอาด เพื่อการเดินทางภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี กับบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัดโดยทดลองเปิดให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “#MuvMi” นำร่องใช้ในพื้นที่นิคมฯ

อมตะฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่น และสื่อสำหรับการอบรม พัฒนาบุคลากร กับบริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้