นโยบายและการจัดการ
นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 
 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน

1.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรมและคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานและบริการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

2.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หรือธุรกิจใหม่ที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
  พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และเอกสารสนับสนุนต่างๆ (Support Document) ที่กำหนดไว้ในระบบการจัดการด้านคุณภาพ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้คงไว้ตลอดไป
 
  บริษัทในกลุ่มอมตะ ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขต จะนำเอานโยบายคุณภาพ เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) 
บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่นักลงทุนจากต่างประเทศ และในประเทศที่มาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง โดยบริษัทในกลุ่มอมตะ มีเจตจำนงค์ที่จะดำเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุ่งมั่น ดังนี้

1.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับจุดประสงค์และบริบทองค์กร ลักษณะปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในกลุ่มอมตะ

2.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด มุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการลดของเสียให้น้อยที่สุด (Zero Waste Discharge) พร้อมทั้งนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และนำขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายไปเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำไปฝังกลบ (Zero to Landfill) ให้มากที่สุด 

3.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และพันธกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

5.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำประปา ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะทั่วไป และระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 
  นโยบายนี้ได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอตลอดจนสื่อสารทำความเข้าใจให้กับพนักงานภายในบริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคงไว้ซึ่งการเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป
 
  ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะผลักดันและสนับสนุนให้การดำเนินการต่างๆ บรรลุตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องต่อไป

  พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  และเอกสารสนับสนุนต่างๆ (Support Document) ที่กำหนดไว้ในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม   พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้คงไว้ตลอดไป

  บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขต จะนำเอานโยบายสิ่งแวดล้อมประจำปี เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน

 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

5.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7.บริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานนโยบายนี้ได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอตลอดจนสื่อสารทำความเข้าใจให้กับพนักงานภายในบริษัทในกลุ่มอมตะ และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคงไว้ซึ่งการเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์

 SafetyHandBook
 คู่มือความปลอดภัยพนักงานใหม่
 นโยบายคุณภาพ ประจำปี 2564
 นโยบายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2564

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (อัปเดต 2565)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้